Rodo


title: RODO process: twig: true cache_enable: false

Klauzula informacyjna dla klientów i ich przedstawicieli

o przetwarzaniu danych osobowych

A. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, informujemy iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, REGON 365070360, NIP 7811483817.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@farouk.pl
 2. pisemnie na adres: Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań , z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności :

1.1. podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;

1.2. udostępnianiem informacji, produktów i usług zamawianych lub kupowanych w naszych sklepach, m.in. wykonywaniem czynności związanych z realizacją zamówień, obsługą płatności, gwarancji i reklamacji, rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z klientami;

1.3. wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartą umową, m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, realizacji płatności, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zamówień, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych;

1.4. administrowaniem, zarządzaniem i rozwojem działalności i usług, w tym zarządzaniem współpracą handlową, relacjami z klientami, obsługą zgłoszeń i korespondencji,identyfikacją potrzeb klienta; marketingiem oferowanych usług i towarów, organizacją wydarzeń promocyjnych, administracją i zarządzaniem stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych, utrzymywaniem i korzystaniem z systemów informatycznych, a nadto tworzeniem zestawień, analiz, statystyk, raportowaniem;

1.5. zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną mienia, ochroną informacji, w tym przestrzeganiem tajemnic prawnie chronionych, jakością i ryzykiem przy użyciu środków bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji klientów, w szczególności wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, analizowania i ich rozwiązywania, np. poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości;

1.6. zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w związku z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami związanymi z umowami, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych);

1.7. weryfikacją klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach;

1.8. identyfikacją osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem – jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest :

2.1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

2.2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

2.3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. takich jak wewnętrzne cele administracyjne (w tym zarządzanie usługami); ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności (w tym zapewnienie integralności kopii zapasowych i archiwalnych); ustalenie osób uprawnionych do kontaktów i odpowiedzialnych za realizację umowy (w tym ułatwienie komunikacji); ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, windykacyjnych;

2.4. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

 1. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, kadrową, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, ochrony danych osobowych, usługi analityczne i badania opinii w internecie, agencji reklamowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook, Instagram, YouTube. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook, Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w USA i stosuje się do zasad Tarczy Prywatności EU – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 1. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy),

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla realizacji określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy (m.in. realizacji zlecenia).

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się m.in. na podstawie Państwa zgody osoby, ale konieczne dla obsługi współpracy z Administratorem.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż możemy pozyskiwać dane osobowe Państwa jako Klientów lub potencjalnych Klientów w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa, a także pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotu, u którego są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami.

I. Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), dane adresowe (adres miejsca zatrudnienia), inne dane związane z zatrudnieniem (np. stanowisko służbowe, miejsce pracy). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II. Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od Klienta, który podał w umowie dane osobowe przedstawicieli do kontaktu lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strona internetowa, rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS).

-----------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla celów marketingowych i handlowych.

A. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art.13ust.1iust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, REGON 365070360, NIP 7811483817.

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@farouk.pl
 2. pisemnie na adres: Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań , z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych Administratora, w szczególności związanych z kierowaniem do Państwa informacji o charakterze marketingowym, handlowym, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

2.1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na działaniach związanych z marketingiem, promocją i reklamą usług i produktów oferowanych przez Administratora, w szczególności umożliwieniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub przesłany formularz kontaktowy;

2.2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.:wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności związane z działaniami marketingowymi, reklamowymi i sprzedażowymi, w tym na podstawie:

- art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

2.3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (dotyczy to w szczególności obsługi Państwa zamówień oraz usług świadczonych drogą elektroniczną).

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, kadrową, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, ochrony danych osobowych, usługi analityczne i badania opinii w internecie, agencji reklamowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook, Instagram, YouTube. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook, Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w USA i stosuje się do zasad Tarczy Prywatności EU – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne jeżeli chcą Państwo zapoznać się lub skorzystać z naszej oferty albo uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli ich przetwarzać.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) mogą być przetwarzane informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób fizycznych żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowania dokonujemy m.in. w celu:

- analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych stron internetowych (serwisów internetowych) albo produktów lub usług oraz dopasowywania treści znajdujących się w naszych serwisach albo produktów i usług do tych preferencji;

- marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy Państwa nadto, że:

I. Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres poczty tradycyjnej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II. Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą ze źródeł publicznych, w tym prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

-----------------------------------------------------

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, że:

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@farouk.pl
 2. pisemnie na adres: Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań , z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się przede wszystkim w związku z realizacją celów: wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy, nawiązania współpracy, przeprowadzaniem pokazów i szkoleń.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

2.1. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

2.4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

2.5. art. 9 ust. 2 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w szczególności danych biometrycznych w określonym celu.

 1. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

 1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
 2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
 4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

-----------------------------------------------------

Polityka prywatności

Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium

Obowiązuje od dnia 05.03.2020 r.

SPIS TREŚCI

 1. Podstawy prawne.
 2. Definicje.
 3. Informacje ogólne.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. W jakim celu zbieramy Państwa dane?
 6. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
 7. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 8. Komu będziemy udostępniać Państwa dane?
 9. Okres przechowywania danych.
 10. Państwa prawa.
 11. Do czego wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie?
 12. Zmiany Polityki prywatności.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Podstawy prawne.

Dokument niniejszy opracowany został z uwzględnieniem postanowień następujących aktów prawnych :

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);w skrócie:„RODO”;
 2. ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w skrócie :„UODO”;
 3. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.);w skrócie: „Kodeks cywilny”;
 4. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.); w skrócie:„ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
 5. ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.); w skrócie: „Prawo telekomunikacyjne”.

II. Definicje.

 1. Administrator: Lidia Mikulska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, NIP: 7811483817; REGON: 365070360; dalej w skrócie: „Administrator”lub„My”;
 2. dane osobowe: to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Polityka: niniejsza Polityka prywatności;
 4. Serwis: Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: http://behairpolska.pl
 1. regulamin Serwisu: regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin sklepu internetowego;
 2. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych przez Administratora.

III. Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie stosowanych przez nas jako Administratora danych, zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu.
 2. Szanujemy prywatność Użytkowników naszego Serwisu. Bezpieczeństwo Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas bardzo ważne.
 3. Funkcjonowanie naszego Serwisu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania Serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Użytkowników Serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Korzystanie z naszego Serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego Serwisu internetowego. Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, aby po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności określoną przez administratora tamtejszego serwisu lub strony internetowej.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników naszego Serwisu.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.
 2. Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Administratora jest ograniczony do tego, co niezbędne dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w Serwisie.

V. W jakim celu zbieramy Państwa dane?

 1. Informacje ogólne

1) Współpraca z nami lub korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam przez Państwa danych osobowych. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2) Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru mogą Państwo zdecydować o tym, jakie dane udostępniają oraz z jakich danych możemy korzystać.

 1. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora w celach:

- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie funkcjonalności oferowanych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- udostępniana Użytkownikom treści oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności związanych z działaniami marketingowymi, reklamowymi i sprzedażowymi – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas zgoda wyrażona przez osobę korzystającą z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

- wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 1. Dane zbierane podczas rejestracji

1) Aby skorzystać z niektórych funkcji naszego Serwisu, muszą się Państwo zarejestrować – założyć konto, np. przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym.

2) Podczas rejestracji i zakładania konta poprosimy Państwa o podanie Waszych danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Danych tych potrzebujemy, aby świadczyć Państwu usługę, z której zamierzają Państwo skorzystać, np. w ramach sklepu internetowego. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, choć niekiedy warunkuje możliwość skorzystania ze specjalnej oferty, np. w przypadku specjalnych rabatów udzielanych w związku z urodzinami.

3) W przypadku dokonania przez Państwa rejestracji w Serwisie i założenia konta, będziemy przetwarzać Państwa dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie Serwisu (np. regulaminie sklepu internetowego). Tymi usługami będą m.in.: możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

4) Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Państwa dane w celach marketingowych.

 1. Dane zbierane automatycznie

1) Podczas Państwa wizyty w Serwisie pewne Państwa dane będą zbierane automatycznie.

2) Dane pozyskane automatycznie w Serwisie to informacje zawarte w plikach cookies.

3) Użytkownik posiada możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies, ponieważ umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzysta.

5. Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

1) Powyższe dane (tj. dane zebrane w zakresie Serwisu) będziemy wykorzystywali w celu dostarczania usługi żądanej przez Państwa.

2) Dzięki cookie korzystanie ze naszego Serwisu jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a jego zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, jak również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika.

3) Dane zebrane automatycznie będziemy wykorzystywać m.in. do badania ruchu na stronach naszego Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, jego poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nich zamieszczanych.

 1. Pozostałe dane

1) Gdy podacie nam Państwo dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, a następnie w celu jej wykonania, jeśli dojdzie do zawarcia umowy.

2) Gdy kontaktujecie się Państwo z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Państwa danych osobowych celem potwierdzenia Państwa tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Państwo podali. Zdarzyć się jednak może, iż z uwagi na specyfikę Państwa żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Państwa jeszcze inne dane. Podanie przez Państwa ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Państwa interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania Państwu informacji, o które poprosicie – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

3) Jeśli zdecydujecie się Państwo na udział w organizowanych przez nas konkursach, loteriach lub plebiscytach i przekażecie nam Państwo w związku z tym swoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, loterii, czy plebiscytu, w tym w celu wyłonienia ich laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, plebiscyt czy loteria, w której bierzecie Państwo udział będą posiadały własną klauzulę informacyjną regulującą kwestie przetwarzanych przez nas Państwa danych, wówczas klauzula ta, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka prywatności.

VI. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną uprawniającą nas jako Administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

û Państwa zgoda wyrażona w jednym lub większej liczbie celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

û zawarta między Administratorem a Państwem jako Użytkownikiem umowa, którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w regulaminie Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

û obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

û prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1) Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

2) Ilekroć będziemy Państwa pytali o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Państwa zgoda.

3) W niektórych przypadkach zgodę można wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane na zasadzie dobrowolności m.in. w celu otrzymania ofert specjalnych, oferowanych w Serwisie, np. podając datę urodzin, wyrażacie Państwo zgodę na przekazanie specjalnej oferty urodzinowej, zaoferowanie specjalnego rabatu lub innej niespodzianki z tej okazji, albo złożenie Państwu przez nas życzeń.

4) Będziemy Państwa pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie, Państwa danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisie w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w naszym Serwisie.

5) Jeśli wyrazicie Państwo taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Państwu telefonicznie oraz elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług.

6) Zgoda będzie stanowiła podstawę prawną przetwarzania Państwa danych m.in. w następujących sytuacjach:

- kierowania do Państwa treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS/MMS lub telefonicznie;

- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie w zakresie danych podanych fakultatywnie;

- kiedy dobrowolnie zostawiacie nam Państwo swoje dane kierując do nas zapytanie o naszą ofertę, w tym towary lub usługi, prośbę o kontakt z naszymi konsultantami;

- subskrybowania newslettera;

- prowadzenia działań marketingowych oraz dopasowania ich do Państwa preferencji (profilowanie dla celów marketingowych);

- brania udziału w konkursach, loteriach lub plebiscytach.

 1. Przetwarzanie danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1) Będziemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, ma to zastosowanie m.in. gdy:

- realizujemy dostęp do naszego Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem (udostępniamy Użytkownikom funkcjonalności dostępne w Serwisie związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną);

- realizujemy zamówienia dokonane w sklepie internetowym;

- rozpatrujemy reklamacje.

2) Korzystanie przez Państwa z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Państwa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy od Państwa pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług w ramach Serwisu (np. przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym, zamówieniu newslettera) dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

 1. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W pewnych sytuacjach musimy przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawieranymi umowami, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z zawieranymi umowami, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych.

 1. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1) Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie usprawiedliwionych interesów.

2) Nie będziemy jednak przetwarzać Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów będą miały Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.

3) Z powyższych względów informujemy, iż na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Państwa dane m.in. dla celów:

A) zarządzania relacjami z Użytkownikami, m.in. obsługi zapytań, zgłoszeń i korespondencji, w tym innych niż dotyczące działań marketingowych;

B) identyfikacji potrzeb Użytkownika, w tym dla własnych celów marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszym Serwisie do preferencji Użytkownika;

C) tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz prowadzenia badań analitycznych i statystycznych w celach marketingowych oraz jakości obsługi;

D) administrowania, zarządzania i rozwoju naszej działalności i usług, w tym działań związanych z promocją, marketingiem i reklamą usług i towarów oferowanych przez Administratora, organizacją wydarzeń promocyjnych;

E) utrzymywania i korzystania z systemów informatycznych, w tym administrowania i zarządzania stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych;

F) zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klientów, ustalania standardów obsługi, zapewnienia dbałości o jakość towarów i usług, prowadzenia bazy klientów, w tym klientów potencjalnych;

G) weryfikacji klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach;

H) zarządzania bezpieczeństwem, ochroną mienia, ochroną informacji, w tym przy użyciu monitoringu wizyjnego;

I) dowodowych i archiwalnych oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw i roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych oraz przed innymi organami państwowymi, prowadzenia postępowań windykacyjnych.

4) Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszego Serwisu.

5) Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 2. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Państwem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do wystawienia faktur).
 3. W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna, lecz niezbędna, aby obsłużyć Państwa zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań, których zgoda ta dotyczy. Zakres danych niezbędnych oznaczamy symbolem „*”, np. imię i nazwisko (w niektórych przypadkach), adres e-mail, numer telefonu. Niezależnie od niezbędnego zakresu danych, możecie Państwo dobrowolnie pozostawić dane dodatkowe.
 4. Możecie Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom. W niektórych sytuacjach przekazujemy Państwa dane osobowe odbiorcom danych. Odbiorcami Państwa danych są:

 1. podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty publiczne, organy władzy publicznej, w tym Policja, sądy, izba celna, organy ścigania;
 2. podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniające obsługę informatyczną, prawną, księgową, kadrową, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, ochrony danych osobowych, usługi analityczne i badania opinii w Internecie, agencji reklamowych, a także dostawcy systemów informatycznych, udzielający asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane;

IX. Okres przechowywania danych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.
 2. W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody), bądź krócej, np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.
 3. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj.:

1) w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony regulujących tę zgodę;

2) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy (co do zasady to: 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 3 lata), w przypadku terminu przedawnienia nie krótszego niż 2 lata, jest on zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa bieg terminu przedawnienia, np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia;

3) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;

4) w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady to : 5 lat dla roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z mocy prawa, np. podatek Vat).

 1. Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

X. Państwa prawa.

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możecie Państwo skorzystać z następującego maila kontaktowego : rezygnacja@farouk.pl
 3. Możecie Państwo również skorzystać z danych kontaktowych Administratora wskazanych na wstępie niniejszej Polityki i przesłać zawiadomienie o cofnięciu zgody pocztą tradycyjną.
 4. Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie wpływu Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów informatycznych, przetworzenie Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 5 dni roboczych od otrzymania przez Państwa naszego potwierdzenia.
 5. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Z wyżej wskazanych uprawnień możecie Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:
 • mailowo: rodo@farouk.pl
 • korespondencyjnie: Lidia Mikulska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium (z dopiskiem RODO), ul. Wejherowska 24, 60–446 Poznań.

XI. Do czego wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie?

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na komputerze lub w urządzeniu mobilnym) Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować w jaki sposób wykorzystywany jest nasz Serwis, np. obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz Serwis.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji Użytkownika;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

- „sesyjne” (session cookies) oraz

- „stałe” (persistent cookies).

Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałepliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3) wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4) funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają również na zarządzanie cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajdują się informacje o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 1. Jako Administrator danych nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.
 2. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania niektórych plików cookies mogą wpłynąć na poszczególne funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i uniemożliwić poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XII. Zmiany Polityki prywatności.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
 2. Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności.
 3. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu w niniejszej lokalizacji i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej opublikowanie w Serwisie.
 4. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki prywatności, przy czym o zmianie Polityki prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.